آدمها

آدم ها عوض نمیشوند
فقط دلتنگ میشوند
بر میگردند
و دوباره از نو با همان عادت ها دوستی می کنند..
آدم ها برمیگردند
نه برای اینکه قدر و قیمتت را فهمیده اند
برمیگردند
چون دیواری کوتاه تر از تـو پیدا نکرده اند..
یادت باشد
دل خوش نکنی به این برگشتن ها
آدم ها عوض نمی شوند..

/ 1 نظر / 67 بازدید