پایان ...

 

خطایی سر زد....

آهی از دلی شکسته گریخت...

و قطره ای از گونه ای چکید!

و باران گرفت...

قلبی سامان گرفت

و قصه ای پایان گرفت!

/ 4 نظر / 23 بازدید
مسافر

نامه هات را بی نشانی، به باد بده می رساند. خانه ام بر باد است! .... درود بر شما زیبا بود

نفس

عا لللللللللي بود

فففففففففففففففففففف

خوب بود