خاطرات گذشته ...

   ♥  دفترهایم را باز میکنم وبه یاد می آورم    

      ♥  خاطرات گذشته را    

     خاطرات  تلخ وشیرین ،آه :    

   ♥  چه تلخم امروز،چگونه میتوانم از یاد ببرم خاطراتت را    

    روزی ورق می زدم یاد و نام تو را    

   ♥  اما حالا  که نیستی تنها با غم تو ساز گارم ،چگونه    

   پر کنم جای خالیت را    

   ♥  تویی که دست هایت ،شانه ات    

    ♥  تکیه گاه تنهایی من بود    

   ♥  همچنان خیره به دفترانم  مینگرم    

   ♥  و نامت، عشقت را در ساحل آرام وجودم    

   ♥  تنهاییم را با یاد و نام تو به اتمام برسانم...   

 

/ 0 نظر / 3 بازدید