توقع

تمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند که،

ترازو برمیداری می افتی به جان دوست داشتنت.

اندازه می گیری !

حساب و کتاب میکنی !

مقایسه می کنی... !

و خدا نکند حساب و کتابت برسد به آنجا که زیادتر دوستش داشته ای ...

زیادتر بخشیده ای...

به قدر یک ذره ،

حتی یک ثانیه !

درست از همان جاست که توقع آغاز میشود ،

و توقع آغاز همه رنج هایی است که ما می بریم...

/ 1 نظر / 25 بازدید
هیشکی

من همیشه خوشحالم میدانی چرا چون از هیچ کس توقعی ندارم شکسپیر