دلگیرم

به حرمت آن شاخه ی گل سرخ که لای دفتر ترانه هایم خشک شد !

به حرمت قدمهایی که با هم در آن کوچه ی همیشگی زدیم !

 به حرمت بوسه هایمان ! نه !

تو حتی به التماس هایم هم اعتنا نکردی !

 قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد !

 قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم ................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید