دوست

 عاشقت خواهم ماند..............بی آنکه بدانی.
دوستت خواهم داشت ................بی آنکه بگویم .
درد دل خواهم گفت............بی هیچ کلامی .
گوش خواهم داد ....................بی هیچ سخنی .
در آغوشت خواهم گریست.......بی آنکه حس کنی .
در تو ذوب خواهم شد ...........بی هیچ حرارتی .
این گونه شاید احساسم نمیرد

 

love
/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

چشم کہ برهم میگذارے ، جهانے درونم فرو میریزد... چشم کہ میگشایے خودم ..