خداوندا


خداوندا چرا سهم ما این است

درین بیغوله بازار

مجبور به نشستن در کشتی ریا هستیم

دروغ مصلحت ماست

سیاست و خدعه هوایی است که تنفس میکنیم

به کجا چنین شتابان

در پی چه چیز میدویم

چنین هراسان و ناامید

در میان مه و تاریکی

کورمال کورمال بدنبال چه میگردیم

در این شب وحشت زا

در میان زوزه گرگان گرسنه

از پی چه چیز میدویم

برف میبارد و زوزه باد با زوزه گرگان

صدای مرگ میدهد

سرما میدود در جان و تن

تا بخشکاند کور سوی امید در چشمان مردان خسته و در بند

تا بگریند و سینه کنند چاک

زنان خسته و تنها

/ 1 نظر / 9 بازدید
آرام

وقتی میگن به آدم دنیا همش دو روز آدم دلش میسوزه ایـــــــــ خــــــــــــــــدا ایـــــــــ خــــــــــــــــدا ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫. همدیگر را دوست بداریم .✫¸.•°*”˜˜”*✫