قلبها

زندگی کوتاهتر ازآن است که به خصومت بگذرد

و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند!؟

آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند!

و آنچه از دست برود باگریه جبران نمی شود!

 فردا خورشید طلوع خواهد کرد حتی اگر ما نباشیم ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید