قول میدهم بر آورده شوم

  قطره قطره تورا باران میشوم و و موج موج تورا جاری....

آنقدر میبارمت تا جریانی شوم مهار نشدنی و بی رحمانه بر سر خاطرات بی کسی ام میریزم....

عشق را میگریم و وغم را لبخند میزنم،تا برای ستایش وجودت بنده ای باشم خالص و پاک...

فریادم را سکوت میکنم و آرام آرام نگاهت را بو میکشم،تا شاید آنسوی دریاها تورا در آغوش بگیرم

و معصومانه دستانت را التماس کنم....

چشمهایم را فرش قدمهای نازنینت کرده ام،مرا آروز کن،قول میدهم برآورده شوم

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید

چه فاز سنگینی.........