زهرا(س)
اینقدر پی قبر من مظلومه نگردید
هرجا دلتان می شکند قبر من آنجاست

هرجا که عزا برمن مظلومه گرفتند
ساکت ننشینید حسین و حسن آنجاست
/ 1 نظر / 7 بازدید
صنا

دلـــ تنگـــ .. کـه می شـوی دیگر انــتــظــار معنا نـدارد ! یک نگاه کمی نـا مهربان .. یک واژه ی کمی دور از انتظار یک لحظه فاصــ ـله ... می شکند بغضت را ..!