چگونه .....

 چگونه می توانم از تو دور بمانم

                                  وقتی که در هر نفسم جای داری

                                                            و زمزمه روزانه لبهای من تکرار اسم توست

 چگونه می توانم دلتنگ تو نباشم

                                 وقتی که از دلتنگی سخن می گویی

                                                        و فاصله ها بین من و تو جدایی انداخته است

 چگونه می توانم خاطراتت را از یاد ببرم

                                وقتی هر لحظه برایم تداعی می شود

                                                        و اشک را بر روی گونه ام به رقص در می آورد

 چگونه می توانم روزهای عمرم را بدون تو سپری کنم

                                وقتی طلوع و غروب خورشید بی تو زیبایی ندارد

                                                                               به راستی تو بگو چگونه ...

 چگونه می توانم جدا از تو بودن را تحمل کنم

                                وقتی که بی محابا دوستت دارم

                                                               و بودنم را برای با تو بودن می خواهم

/ 1 نظر / 8 بازدید
آرام

نگرانـــ نباشــــ ! چشمـ هـ ـآے وحشے مـ ــرآ هیچـــ نگاهـ هـ ــرزهـ اے رامـ نخواهـ ـــد کـــرد تــ ـــو فقـ ــط از مـ ـــرز هاے دلمــ ، پـ ـــا بیرونـــ نگـ ــذار....